Vereniging

VERENIGING

Hoe het allemaal begon


Jeugdvereniging 'De Rank' is opgericht in 1968. Deze vereniging is voortgekomen uit de meisjesvereniging 'Martha' en jongensvereniging 'De Heere is ons Heil' die in 1968 besloten samen verder te gaan als een jeugdvereniging. De meisjesvereniging was opgericht in 1911. De jongensvereniging nog eerder, namelijk in 1895.

In het oprichtingsjaar 1968 hadden de twee verenigingen samen 21 leden. Het samengaan bracht toendertijd een grote toeloop van nieuwe leden te weeg. Het bezoekersaantal lag in die tijd op ongeveer 30. Dankbaar mogen we nu zeggen dat we meer dan verdubbeld zijn in het aantal leden (juni 2017).

Jeugdvereniging 'De Rank'


Dit is niet zomaar een naam, maar een naam met achtergrond en inhoud. De naam is ontleend aan de gelijkenis van 'De Wijnstok en de ranken' die Jezus bijna 2000 jaar geleden vertelde aan zijn volgelingen. In de Bijbel is deze gelijkenis opgeschreven in hoofdstuk 15 van het Evangelie van Johannes, vers 1 - 17. In deze gelijkenis laat Jezus ons zien wat voor een relatie Hij met ons wilt en wat de bedoeling is met ons leven. De Here Jezus noemt zichzelf 'de ware Wijnstok' en Zijn Vader is 'de Wijngaardenier' (vers 1). Vervolgens noemt Hij in vers 5 zijn volgelingen 'de ranken'.


Twee belangrijke citaten:

 • Vers 5: 'Ik (Jezus) ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.'
 • Vers 8: 'Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.'


Uit dit gedeelte, Johannes 15, blijken drie belangrijke kenmerken van een rank:

 • Een rank is nauw verbonden met de wijnstok. Een nauwere verbinding dan tussen een wijnstok en een rank is niet denkbaar. Het is een wonder dat God zulke intieme verbindingen met mensen zoals wij aan wil gaan.
 • Een rank is volledig, 100%, afhankelijk van de wijnstok. Zonder de wijnstok is geen leven mogelijk,de rank sterft. Echt leven, zoals God dat heeft bedoeld, is niet mogelijk los van de wijnstok. Wij mensen komen alleen tot onze bestemming in verbondenheid met de wijnstok.
 • Een rank draagt vrucht voor de Wijngaardenier wil zeggen dat de zin en bedoeling van ons leven is dat we gericht zijn op God. Door te leven zoals Hij dat van ons vraagt, ontvangt God de eer.


Concreet voor onze vereniging betekent onze naam dat we verbonden zijn aan en volledig afhankelijk zijn van Jezus Christus. En dat we met al onze activiteiten de Vader verheerlijken (vers 8), leven tot eer van God, de Wijngaardenier.


Voor onze activiteiten betekent dit dat ze voor een belangrijk deel rechtstreeks op God en zijn Woord (de Bijbel) betrekking hebben. Een rank ontvangt namelijk zijn voeding van de wijnstok. Het lezen en begrijpen van de Bijbel is dan ook samen met bidden en zingen de hoofdactiviteit van onze vereniging.


Kortom, 'De Rank' is meer dan een naam. Het is een belijdenis van onze relatie tot God en van onze visie op het leven. 


Tot slot gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat aan een rank ook verkeerde vruchten groeien. Een rank moet door de wijngaardenier gereinigd, gesnoeid worden. Ook ons leven is niet volmaakt. We bidden steeds weer of God alle dingen die niet tot Zijn eer zijn wil vergeven en of Hij ons wilt helpen om vrucht te dragen.

Een JV-avond


Elke zondagavond komen we als JV-ers bij elkaar. De meeste avonden in het seizoen bestaan uit een bijbelstudieavond in de Voorhof, met regelmatige afwisseling van koffiedrinkavonden. Een precies overzicht van het jaar is te vinden in onze agenda.


 • Rond 20.00u staat de koffie, thee en koek klaar
 • Om 20.30u opent de voorzitter de avond
 • We zingen met elkaar en de inleiding en het bijbelgedeelte wordt voorgelezen door enkele leden die deel uitmaken van het themagroepje van die avond.
 • In groepjes bespreken we het thema, aan de hand van gespreksvragen
 • Met de hele groep samengekomen is er nog ruimte voor vragen, zingen en eventuele mededelingen.
 • Rond 22.00u wordt de avond afgesloten.